Siirry sisältöön

Ihmiset

Olemme joukko nuorisoalan, pedagogiikan, tulevaisuudentutkimuksen, yhteiskunnallisen muutoksen, soveltavan taiteen ja vaikuttavuuden asiantuntijoita.

Olli Alanen

Toiminnanjohtaja

olli.alanen@nuori.fi

050 502 5007

Olli Alanen on säätiön toiminnanjohtaja. Ollilla on monipuolinen kokemus nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvästä työstä. Hän ajattelee, että vaikuttavuus syntyy luovuuden, rohkeuden ja kumppanuuksien yhdistelmästä. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Enna Angervuori

Asiantuntija

enna.angervuori@nuori.fi

040 592 2078

Enna Angervuoren erityisiä osaamisalueita ovat globaalit kehityskysymykset, kulttuurienvälinen vuorovaikutus, kotoutuminen, soveltava teatteri ja musiikki. Ennaa motivoi työssä kestävän kehityksen edistäminen sekä eri taustoista tulevien nuorten yhteisymmärryksen vahvistaminen. Hän toimii asiantuntijana Kestävä rahasuhde- ja Taidot elämään -hankkeissa. Koulutukseltaan Enna on filosofian maisteri.   

Mari-Anne Arpiainen

Asiantuntija

mari-anne.arpiainen@nuori.fi

044 777 2604

Mari-Anne Arpiaisen erityisiä osaamisalueita ovat soveltavien taidemenetelmien käyttö, tapahtumatuotonto ja globaalikasvatus. Työssään Mari-Anne haluaa lisätä nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista, tuoda esiin nuorten ääntä ja varmistaa, että kaikki tunnistaisivat omat vahvuutensa. Mari-Anne vastaa Sanoita parempi maailma -toiminnasta. Koulutukseltaan Mari-Anne on kulttuurituottaja.

Heidi Enbacka

Ohjelmapäällikkö, Read Hour

Vanhempainvapaalla

Heidi on Read Hour -lukutaitokampanjan ohjelmapäällikkö ja mukana säätiön muussa toiminnassa. Heidi on työskennellyt aiemmin kumppanuuksien ja pedagogisen kehittämisen parissa julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Heidi erityisosaamista on verkostomainen vaikuttamistyö lasten ja nuorten etujen ajamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri, opettaja ja valtiotieteiden kandidaatti.

Heidi Harju

Projektipäällikkö, TET.fi-palvelu

heidi.harju@nuori.fi

050 428 2031

Heidi Harju vastaa TET.fi-palvelun kehittämisestä. Hänen erityisosaamistaan on nuorten työllistyminen jaa haastavassa asemassa olevien nuorten tukeminen. Heidillä on pitkä kokemus nuorilähtöisestä palveluiden kehittämisestä: parhaat tulokset syntyvät hänen mielestään tiiviissä yhteistyössä nuorten ja kumppaneiden kanssa. Koulutukseltaan Heidi on sosionomi (YAMK).

Stina Heikkilä

Vastaava tuottaja, Read Hour

stina.heikkila@nuori.fi

040 145 2288

Stina on säätiön Read Hour -kampanjan vastaava tuottaja ja mukana säätiön muussa toiminnassa. Hänen erityisosaamistaan on tapahtumien ja projektien konseptointi ja toteuttaminen. Stina on työskennellyt pitkään kolmannella sektorilla. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Jenni Helle

Viestinnän asiantuntija

jenni.helle@nuori.fi

050 411 5404

Jenni Helle on säätiön viestinnän asiantuntija ja vastaa erityisesti hankkeiden viestinnästä. Opinnoissaan ja työssään Jenni on perehtynyt erityisesti digitaaliseen mediaan, ja hän haluaakin olla mukana mahdollistamassa merkityksellisiä kohtaamisia paitsi kasvokkain, myös verkon välityksellä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

Wilhelm Hörhammer

Ohjelmapäällikkö, Dreams

wilhelm.horhammer@nuori.fi

050 373 9229

Wilhelm Hörhammer on tiiminvetäjä, ja hän vastaa Dreams-ohjelman kokonaisuudesta. Wilhelmin erityisosaamista on vaikuttavien kohtaamisten ja kokemusten suunnittelu ja toteutus. Koulutukseltaan hän on tradenomi, jolla on aiempaa kokemusta esimerkiksi tapahtuma-alalta ja digitaalisesta markkinoinnista. Wilhelm haluaa olla mahdollistamassa sitä, että jokainen nuori tunnistaa vahvuutensa ja merkityksellisyyttä vahvistavat voimavaransa.

Anna Jussilainen

Asiantuntija

anna.jussilainen@nuori.fi

050 320 7273

Anna Jussilainen on soveltavan taiteen asiantuntija. Hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat taiteen hyvinvointivaikutukset, kehollinen oppiminen ja fasilitointi. Häntä motivoi uuden kehittäminen ja luovan toiminnan avulla saavutettava toisin oleminen, joka antaa uudenlaisia näkökulmia elämään ja tulevaisuuteen. Anna vastaa Huuma-hankkeesta ja on koulutukseltaan Master of Arts ja filosofian maisteri.

Sofia-Charlotta Kakko

Asiantuntija

sofia.kakko@nuori.fi

041 434 2829

Sofia-Charlotta Kakko toimii säätiöllä kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijana. Hänen osaamisalueensa on taiteen käyttö hyvinvoinnin edistämisessä, erityisesti sosiaalinen sirkus, ja kehittävä verkostotyöskentely. Sofiaa motivoi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten mahdollistaminen sellaisille ryhmille, jotka saattaisivat muuten jäädä niistä paitsi. Sofia vastaa Tulevaisuussafari-hankkeesta ja on koulutukseltaan filosofian maisteri. 

Merja Kokko

Kunta- ja oppilaitosyhteistyön päällikkö

merja.kokko@nuori.fi

044 240 3207

Merja Kokko vastaa säätiön kunta- ja oppilaitosyhteistyöstä ja toimii tiimipäällikkönä. Hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat nuorten työllistämiseen ja kouluttautumiseen liittyvät kysymykset sekä laajojen kehittämishankkeiden hallinnointi. Merja tekee töitä sen eteen, että jokainen nuori saisi yhdenvertaiset mahdollisuudet elämään. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteiden maisteri, opinto-ohjaaja. 

Reetta Koskinen

Tuottaja

reetta.koskinen@nuori.fi

040 837 6439

Reetta Koskinen on terapeuttisten ohjausmenetelmien asiantuntija, ja hänen erityistaitonsa on nuorten yksilöllinen kohtaaminen ja tapahtumatuottaminen. Työssään Reetta yhdistää osaamisensa parhaita puolia ja edistää nuorten mahdollisuuksia kestävän ja inhimillisen tulevaisuuden rakentamisessa. Hän työskentelee tuottajana Read Hourin ja Tulevaisuuskoulun parissa. Reetta on koulutukseltaan ohjaustoiminnan artenomi. 

Aleksi Laine

Talous- ja hallintopäällikkö

aleksi.laine@nuori.fi

040 527 0454

Jani Loikkanen

Verkkopedagogiikan asiantuntija

jani.loikkanen@nuori.fi

040 168 7531

Jani Loikkanen työskentelee säätiössä verkkopedagogiikan asiantuntijana, ja hän on mukana kehittämässä TET.fi-palvelua. Jani on työskennellyt aiemmin esimerkiksi opettajana ja lastensuojelun parissa. Häntä motivoivat uudet mahdollisuudet hyödyntää digitaalisuutta työssä lasten ja nuorten kanssa. Koulutukseltaan Jani on kasvatustieteiden maisteri.

Linda Lopperi

Koordinaattori

linda.lopperi@nuori.fi

040 145 7447

Linda Lopperin erityisosaamisalueita ovat luovan toiminnan ja tapahtumien tuottaminen sekä viestinnän suunnittelu. Työssään Linda haluaa edistää nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen luovalla ja mielekkäällä tavalla. Linda on Kestävä rahasuhde -hankkeen koordinaattori. Koulutukseltaan Linda on humanististen tieteiden kandidaatti. 

Meri-Tuuli Lönn

Tuottaja

meri-tuuli.lonn@nuori.fi

040 167 7252

Meri-Tuuli työskentelee Dreams-ohjelman tuottajana ja vastaa erityisesti ohjelman kouluvierailujen toteutuksesta. Työssään Meri-Tuulia motivoi erityisesti ideointi, innostuminen ja asioiden tehokas järjestely. Hänellä on myös kokemusta esiintymisestä, soveltavan teatterin menetelmistä ja pedagogiikasta. Meri-Tuuli haluaa olla mukana luomassa parempaa tulevaisuutta, ja hän tekee sitä mielellään taiteen keinoin. Koulutukseltaan Meri-Tuuli on teatteri-ilmaisun ohjaaja.

Samuel Maakala

Taloushallinnon assistentti

samuel.maakala@nuori.fi

Milla Minerva Mertanen

Asiantuntija

milla.mertanen@nuori.fi

050 572 8642

Milla Minerva Mertasen osaamisaluetta on soveltavan taiteen, yhteiskuntatieteen ja pedagogisen osaamisen yhteenpunominen. Millaa kiinnostaa työskentely dynaamisissa projekteissa, joissa taide ja tiede yhdistyvät yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Milla suhtautuu intohimoisesti ryhmien ohjaamiseen, nuorten kanssa työskentelyyn sekä tarinankerrontaan. Hän toimii asiantuntijana Mahdolliset maailmat -hankkeessa. Koulutukseltaan hän on teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), yhteiskuntatieteen maisteri ja opettaja (AmO). 

Camilla Naatus

Operatiivinen johtaja

camilla.naatus@nuori.fi

050 462 2133

Camilla Naatus johtaa säätiön hanke- ja ohjelmatoimintaa sekä vastaa säätiön yrityskumppanuuksista. Hänellä on laaja kokemus palvelujen kehittämisestä ja vaikuttavien kumppanuuksien rakentamisesta. Säätiössä Camillaa innostaa nuorten tulevaisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisu yhdessä nuorten, parhaiden kumppanien sekä omistautuneen tiimin kanssa. Camilla tykkää ihmisistä ja yhdessä tekemisestä.

Anna-Liisa Parkkinen

Asiantuntija

anna-liisa.parkkinen@nuori.fi

050 308 4215

Anna-Liisa Parkkisen erityisosaamisaluita ovat taidepedagogiset menetelmät, nuorten ohjaus ja taideprojektien hallinta. Työssään Anna-Liisa haluaa tutkia tulevaisuuden mahdollisuuksia taiteen keinoin ja edistää yhdenvertaisuutta. Hän toimii asiantuntijana Taidot elämään- ja Kestävä rahasuhde -hankkeissa. Koulutukseltaan Anna-Liisa on taidehallinnon maisteri ja tanssipedagogiikan maisteri.

Ilpo Rybatzki

Taidekasvattaja, Tulevaisuuskoulu

Oskar Sandqvist

Asiantuntija, ruotsinkielinen toiminta

oskar.sandqvist@nuori.fi

050 346 8725

Oskar Sandqvist on tiiminvetäjä ja vastaa säätiön ruotsinkielisestä toiminnasta. Hän on lisäksi Mahdolliset maailmat -hankkeen projektipäälikkö. Oskarin erityisosaamista on pelilliset menetelmät ja nuorille suunnatun toiminnan kehittäminen ja toteutus. Työssään hän haluaa luoda rakenteita, joilla on positiivinen vaikutus nuorten elämässä. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Paula Tyrväinen

Ohjelmapäällikkö, Tulevaisuuskoulu

paula.tyrvainen@nuori.fi

040 530 2988

Paula Tyrväinen on tiiminvetäjä, ja hän vastaa Tulevaisuuskoulun palveluiden ja koulutusten kehittämisestä. Hänen erityisosaamistaan on kokeileva kehittäminen, lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen koulujen kehittämistoiminnassa ja dialogiset arviointimenetelmät. Paula on koulutukseltaan aikuiskasvatustieteilijä, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, opettaja ja toiminnallinen työnohjaaja. Lisäksi hänellä on laajasti kokemusta kansallisesta ja kansainvälisestä koulutus- ja opetusalan innovaatiotoiminnasta ja verkostoyhteistyöstä.

Taina Tyrväinen

Viestintäpäällikkö

taina.tyrvainen@nuori.fi

044 551 1790

Taina vastaa säätiön viestinnästä ja markkinoinnista sekä varainhankinnan kehittämisestä. Tainalla on kokemusta monenlaisista kampanjoista ja vaikuttavasta viestinnästä. Tainaa motivoi maailman parantaminen ja iloinen yhdessä tekeminen. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Otto Tähkäpää

Tulevaisuusasiantuntija, Tulevaisuuskoulu

otto.tahkapaa@nuori.fi

044 305 2174

Otto Tähkäpää on säätiön tulevaisuusasiantuntija. Hän vastaa Tulevaisuuskoulu-kokonaisuudesta. Oton erityisosaamisalueet liittyvät ennen kaikkea tulevaisuudentutkimukseen, ennakointiin ja tulevaisuuskasvatukseen. Työssään Otto haluaa edistää nuorten sekä opettajien ja kasvattajien tulevaisuuslukutaitoa sekä halua ja kykyä toimia kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Liisi Virta

Tuottaja

liisi.virta@nuori.fi

040 707 7763

Wilma Kaasalainen

Korkeakouluharjoittelija (TET.fi-palvelu ja Tulevaisuussafari-hanke)

wilma.kaasalainen@nuori.fi

Veera Mertsalmi

Korkeakouluharjoittelija, Tulevaisuuskoulu

veera.mertsalmi@nuori.fi

Liity meihin

Meillä ei tällä hetkellä ole avoimia työ- tai harjoittelupaikkoja.

Voit kuitenkin halutessasi jättää meille avoimen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen info@nuori.fi.

Löydät meidät

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Talossa on hissi (käynti sisäpihan puolelta G-rapusta), mutta oma toimitilamme ei ole esteetön.

info@nuori.fi

Puhelin viestintään: 044 551 1790

Henkilökunnan yhteystiedot

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat tuoreimmat kuulumisemme suoraan sähköpostiisi.

Tilaa uutiskirje
ToimintaSäätiöArtikkelit ja julkaisut
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Henkilökunnan yhteystiedot
LaskutustiedotRekisteriselosteSaavutettavuusseloste

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö