Kotiossa toivotetaan Hämeenlinnan ja Forssan alueella asuvat, kotoutumispolkunsa alussa olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret lämpimästi tervetulleeksi kotiin. Nuoret osallistuvat taidetoimintaan, jonka avulla syvennetään tietoa suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta, vahvistetaan kielitaitoa ja lisätään työelämävalmiuksia, sekä pohditaan omien juurien merkitystä ja kulttuurista identiteettiä. Lisäksi toiminnassa rakennetaan yhteyksiä maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten nuorten välille yhteisillä taidetempauksilla.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret kohtaavat keskimääräistä enemmän haasteita oman paikkansa löytämisessä. Riittämätön kielitaito ja ymmärrys koulutusmahdollisuuksista tai työelämän pelisäännöistä, verkostojen puute, uuteen ympäristöön totuttelu sekä kohdatut ennakkoluulot vaikeuttavat oman polun kulkemista ja pahimmillaan syrjäyttävät. Kotiossa nuorille tarjotaan tukea elämäntaitojen ja itsetunnon vahvistamiseen, mahdollisuus uuden oppimiseen toiminnallisella, hauskalla ja elämyksellisellä tavalla, sekä tilaisuuksia vuorovaikutukseen ja oman näkökulman esiin tuomiseen omassa ympäristössään.

250 nuorta osallistuu Tavastian ja Faktian oppilaitoksissa Kulttuuriosuuskunta Uulun ja Vaara-kollektiivin musiikkia, kuvataidetta ja teatteria hyödyntäviin työpajoihin. Työpajoissa nuoria rohkaistaan itseilmaisuun ja omien tavoitteiden pohtimiseen, ja niissä käsitellään eri kulttuureissa vallitseviin käsityksiin, normeihin ja stereotypioihin liittyviä teemoja. Työpajojen lopputuloksena nuoret suunnittelevat ja toteuttavat tempaukset yhteistyössä paikallisten kuvataidekoulujen, musiikkiopistojen ja taidekeskusten nuorten kanssa.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä Hämeenlinnan kaupunki, ja sitä toteutetaan vuosina 2017-2019.