Toiminnan arviointi

Arviointi ja seuranta on olennaista, jotta saadaan tietoa toiminnan vaikutuksista ja voidaan kertoa tuloksista myös jatkorahoituksen saamiseksi.

Mitä on arviointi?

Arvioinnilla tuotetaan tietoa omasta toiminnasta, sen tuloksista sekä toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista. Arviointi on kiinteä osa toiminnan suunnittelua ja jatkuvaa kehittämistä, ei käytännön työstä erillään oleva toimenpide, ja sen avulla seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista sovituilla tavoilla. Arvioinnin kautta löydetään toimintojen vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Miksi on tärkeää arvioida?

Arviointi on tärkeää toiminnan kehittämisen ja jatkumisen kannalta. Seurannan tulosten perusteella reflektoidaan toiminnan kehittämiskohteita ja perustellaan toiminnan vaikutusta ja merkitystä rahoittajille tai muille sidosryhmille. Arvioinnilla voidaan parantaa suunnittelua, muokata toimintaa, tukea ymmärrystä työn merkittävyydestä ja oikeuttaa resursseja.

Miten arvioida toimintaa?

Arviointi on suunniteltava samalla tavalla kuin muut työn osa-alueet. Jos se suunnitellaan ennen työn alkua, pystytään järjestämään aika ja resurssit kehittämiselle ja vaikuttavuuden mittaamiselle. Arviointi edellyttää, että työlle on asetettu tavoitteet. Jos tavoitteet (syyt miksi työ tehdään) ovat selkeät on helpompaa arvioida, onko projekti onnistunut.

Formatiivinen arviointi (formative ”muovaava” eli toimintaan välittömästi vaikuttava arviointi)

  • Reflektointi, purku omaan työpäiväkirjaan
  • Päivän arviointi lyhyesti työparin kanssa opetuksen jälkeen on hyvä tapa, josta kannattaa tehdä rutiini (purku viimeistään seuraavana päivänä, sillä myöhemmin on erittäin vaikeaa muistaa tapahtumien kulkua ja osallistujien reaktioita)
  • Lisäksi viikon yhteenveto ja työpäiväkirjojen läpikäyminen työviikon päätteeksi työparin kanssa auttavat kehittämään omaa työtä.
  • Osallistava arviointi osallistujien kanssa (esim. toiminnalliset harjoitteet)
  • Avoimen ja turvallisen ilmapiirin luominen, jotta kaikenlaisen palautteen antaminen on mahdollista
  • Palautekyselyt osallistujilta, ryhmien ohjaajilta tai esim. osallistujien vanhemmilta

Loppuarviointi (summative)

  • Ohjaajien tekemä loppuraportti, joka tiivistää prosessin kulun
  • Palautekyselyt osallistujilta, ryhmien ohjaajilta ja muilta yhteistyötahoilta
  • On tärkeää antaa nuorille myös tilaisuus reflektoida toimintaa luovasti ja vapaamuotoisesti: video, kirjeet, tms.
  • Avoimen ja turvallisen ilmapiirin luominen, jotta kaikenlaisen palautteen antaminen on mahdollista