Tietosuojaselosteet

25.5.2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti Lasten ja nuorten säätiö käyttää alla mainittuja tietoja ainoastaan niiden käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan. Tietosuojaselosteissa kerrotaan, miten henkilötietoja kerätään ja käytetään.

 

Lahjoitukset

Lahjoittamiseen käytettävän internet-lomakkeen keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan Lasten ja nuorten säätiölle annettavia lahjoituksia varten.

Rekisterin pitäjä on Lasten ja nuorten säätiö.

Yhteyshenkilönä toimii talous- ja hallintopäällikkö Eija Tolonen.

Rekisteri koostuu sähköisesti annetuista tiedoista, joita käytetään lahjoittajan niin toivoessa lahjoittajaviestintään. Lahjoittajan nimi on julkinen hänen annettua siihen luvan.

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa.

Rekisterin tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle.

Rekisteriin tietonsa lähettäneen on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Uutiskirjeet

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Lasten ja nuorten säätiö
Yrjönkatu 29 A
00100 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Viestinnän suunnittelija Anne Virtanen
etunimi.sukunimi(at)nuori.fi

3. Rekisterin nimi
Lasten ja nuorten säätiön uutiskirjeet

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Lasten ja nuorten säätiön viestintään. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Muut henkilön itse ilmoittamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Lasten ja nuorten säätiön asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä henkilöiden itse antamista tiedoista.

7. Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain talous- ja hallintopäällikön ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa Lasten ja nuorten säätiön lähettämien uutiskirjeiden tilaaminen ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Poikkeuksena rekisteröinti lahjoittajana ja rekisteröidyn toive saada tietoa lahjoitusasioista.

Lopettamisilmoitus voidaan tehdä erillisellä lomakkeella (tai tekemällä ilmoitus sähköpostitse tai postitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.