Elämän- taidot

Vahvoilla elämäntaidoilla kohti aikuisuutta.

Elämäntaidot ovat opittavia ja harjoiteltavia taitoja, joiden avulla nuori tähtää kohti onnellista ja tasapainoista aikuisuutta. Vahvat elämäntaidot ovat perusta, jolle kaikki muu rakentuu.

Lasten ja nuorten säätiön toiminta keskittyy erityisesti hyvään itsetuntoon, vahvoihin sosiaalisiin taitoihin ja rohkeuteen toimia ja kokeilla asioita. Muita tärkeitä elämäntaitoja ovat muun muassa:

  • tunnetaidot eli kyky tunnistaa ja käsitellä tunteita
  • itsenäinen ajattelu
  • tavoitteiden asettaminen ja niihin sitoutuminen
  • resilienssi ja sinnikkyys
  • vuorovaikutustaidot

Elämäntaidot ovat avaimia elämän solmukohtien selättämiseen

Vahvat elämäntaidot ovat tärkeitä alati monimutkaistuvassa maailmassa: ne auttavat nuorta selviämään arkipäivän haasteista ja yllättävistä tilanteista. Myös tämän päivän opiskelu- ja työelämä korostavat jatkuvan uuden oppimisen ja monipuolisten vuorovaikutustaitojen merkitystä. Jos ei osaa selviytyä itsensä kanssa, ei ole helppoa selviytyä muidenkaan kanssa.

Alentunut toimintakyky ja passiivinen elämänasenne ovat yhteydessä heikkoihin elämäntaitoihin. Nuoren itsetuntemus voi olla hyvin heikko, sosiaaliset tilanteet aiheuttavat ahdistusta ja luottamus itseen puuttuu kokonaan. Pelkästään omien asioiden hoitaminen puhumalla voi olla mahdotonta. Elämäntaitojen heikkous voi olla siksi sekä syrjäytymisen syy, että avun saamisen este.

Lasten ja nuorten säätiön Glow-toiminnassa taiteen soveltava käyttö on tehokas keino käsitellä elämän solmukohtia ja vahvistaa elämäntaitoja. Toimintaan osallistumiseen ei vaadita mitään etukäteistaitoja. Keskeistä on yhdessä tekeminen ja positiivisten onnistumisen kokemusten saaminen.

Omien vahvuuksien löytäminen, luottamuksen syntyminen omiin kykyihin ja tulevaisuuden mahdollisuuksien oivaltaminen ovat tärkeitä virstanpylväitä nuoren elämässä. Siten hän voi suunnata voimavaransa omien taipumustensa mukaisesti esimerkiksi opinnoissa ja edetä kohti unelmiaan.

Lue lisää

Katso juttu Yle Areenassa: Millaisia elämäntaitoja nuori tarvitsee pärjätäkseen elämässä? 

ELÄMÄNTAITOVERKOSTO

Koordinoimme Elämäntaitoverkostoa, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten elämäntaitoja. Verkoston jäsenet ovat solmineet sopimuksen, jossa kuvataan verkoston toimintapaa ja määritellään yhteiset pelisäännöt.

Verkostosopimus