Ansök

Barn- och ungdomsstiftelsens Stormvind delar ut projektstöd till lokala konstprojekt där ungdomar skapar konst tillsammans med yrkeskonstnärer. Projekt ska nå också ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer eller i behov av starkare upplevelser.av delaktighet. Ansökningstider för projektstöd är ungefär två per år och de meddelas på Stormvinds webbsida.

Ansökningarna behandlas av Stormvinds utvärderingsgrupp, som består av yrkeskonstnärer och professionella inom ungdomsarbete. Besluten om projekten som ska få stöd fattas av Barn- och ungdomsstiftelsens styrelse. Ansökningen sker i det elektroniska ansökningssystemet.

På grund av förnyelser i verksamhetsmodellen ordnas det ingen Stormvind ansökan våren 2017.

Stormvind är med i Finlands 100-årsjubileum och i samband med detta har en egen ansökning för ungdomarnas och äldre personers gemensamma konstprojekt. Ansökningen om stöd för dessa projekt sker i samma elektroniska ansökningssystem som den traditionella Stormvindsansökningen. Ansökningstiden går ut 20.4.2016 även för dessa projekt.

Denna webbsida har den väsentliga informationen om hur man ansöker om Stormvindsstöd. Innehåll:

Tänker du starta ett Sormvindsprojekt?

Om du tänker ansöka om Stormvindsstöd, bekanta dig gärna först med ansökningsprinciperna för Stormvindsprojekten. Om projektet motsvarar Stormvinds ansökningskrav och du har entusiasm och villighet att förbinda dig till att arbeta långvarigt med ungdomar, se ansökningsblanketten.

SVAR PÅ DEN VANLIGASTE FRÅGORNA OM ATT ANSÖKA OM PROJEKTSTÖD

 • Gå noga igenom kraven för Stormvindsprojekt och försäkra dig om att ert projekt uppfyller dem alla.
 • Gör det klart hur projektet ska nå ungdomar som har ett särskilt behov av att kunna delta i sådan konstverksamhet som Stormvind.
 • En lämplig timlön för en konstnär är ca 40 e/h + bikostnaderna. Om konstnären själv är en av de ansökande, betalas understödet som stipendium. Då behöver man inte betala socialavgifter och de behöver inte heller inkluderas i budgeten.
 • Projekten som får Stormvindsstöd ska alltid ha en tydlig slutpunkt och ett mål som konstprocessen siktar på: en föreställning/en utställning/en publikation. Vi beviljar inte stöd till traditionell klubbverksamhet.
 • Kom ihåg att om du beviljas ett projektstöd av Stormvind, förbinder du dig till att vara en del av riksomfattande Stormvind, att ha status som Stormvindsprojekt och meddela om detta i din egen kommunikation.

I UTVÄRDERINGEN AV ANSÖKNINGARNA BEAKTAS SÄRSKILT FÖLJANDE FRÅGOR

 • Kan projektet nå ungdomar som inte annars har möjligheter att skapa konst och som behöver särskilt stöd bl.a. för att kunna stärka sin självkännedom och sina samspelsfärdigheter?
 • Har projektet trovärdiga samarbetspartner som kan nå ungdomar som ska vara med i projektet?
 • Har projektets form, längd och arbetssätt planerats på så sätt att de både stöder målsättningarna kring ungdomarnas utveckling och uppmuntrar och engagerar ungdomarna att delta i verksamheten?
 • Är ungdomarna projektets huvudpersoner? Växer dess konstnärliga innehåll fram ur deras egna utgångspunkter och erfarenheter?
 • Är projektet realistiskt planerat och möjligt att genomföra?
 • Är den sökta finansieringen lämplig och budgeten realistisk med tanke på projektets omfattning och ungdomarnas behov och antal?
 • Har den ansökande förutsättningar att genomföra projektet?

GRUNDKRAVEN FÖR PROJEKT SOM ANSÖKER OM FINANSIERING

 • ungdomarna själva är konstskapare i projektet
 • konstprocessen leds av en eller flera yrkeskonstnärer som förbinder sig till att stöda ungdomar
 • projektet handlar om att skapa konst utifrån ungdomarnas egna utgångspunkter, inte konstnärlett
 • projekt når också ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer eller i behov av starkare upplevelser.av delaktighet
 • projektet är tillräckligt långvarigt/intensivt för att det ska kunna främja ungdomarnas inre process av att bygga upp sin egenmakt
 • arbettssätt som främjar gemenskap har en betydande roll i projektet
 • samarbetspartner för projektet har kommit överens om samarbetet innan man ansöker om finansiering hos Stormvind
 • man har planerat hur man ska nå ungdomarna som ska delta i projektet
 • projektet förbinder sig till att rapportera om projektets gång enligt riktlinjerna
 • projektet förbinder sig till att fungera som ”Stormvindsprojekt” och framhålla Stormvind i sin kommunikation.

Den ansökande kan vara

En aktör i konst- eller kulturbranschen

 • en konstnär eller konstnärarbetsgrupp
 • en konstnärförening
 • en organisation i kulturbranschen

Ett offentligt samfund

 • en organisation eller förening i ungdoms-, social- eller utbildningsbranschen
 • en eller flera kommuner, ungdomshus, skola o.d.
 • en statlig aktör (t.ex. statens skolhem)

* När den ansökande är en privatperson eller arbetsgrupp, beviljas stödet som stipendium. Inom en arbetsgrupp beviljas stipendiet till den medlem som har utsetts som ansvarsperson. När man mottar ett stipendium ska man beakta frågorna kring bl.a. beskattning och socialskydd. Mer information om dessa frågor finns här.

Stormvind kan finansiera

 • lönekostnader för konstnärer
 • lönekostnader för andra personer som arbetar med projektet (bl.a. social- eller ungdomsledares eller koordinators lönekostnader som har direkt med projektet att göra)
 • anskaffningskostnader för redskap som är nödvändiga för projektet (närmast med anknytning till konstskapande, inga stora anskaffningar)
 • nödvändiga hyreskostnader
 • rese- och logikostnader som är nödvändiga för genomförande av projektet
 • andra kostnader som har en väsentlig anknytning till genomförande av projektet

Stormvind stöder inte

 • den ansökandes andra aktiviteter utanför Stormvindsprojektet, t.ex. allmänna administrativa kostnader
 • stora anskaffningar såsom datorer

Vi uppskattar ansökande med

 • konstnärlig yrkeskunskap samt en förmåga att uppmuntra och föra fram projektet men låta ungdomarna spela huvudrollen
 • förmåga att uppmuntra och stödja ungdomar i att hitta sina egna styrkor och förmåga att bygga upp en atmosfär av gemenskap
 • färdighet att följa med, dokumentera och rapportera om projektets gång

Ansökningsblanketten

Ansökningen sker i den ELEKTRONISKA WEBBTJÄNSTEN. Ansökningsblanketten jämte bilagorna skickas till Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland både elektroniskt via webbtjänsten och utskriven och undertecknad per post till adressen:

Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland
Stormvind
Georgsgatan 29 A 3
00100 Helsingfors

För Stormvinds del svarar verksamhetsledare Tuula Colliander på eventuella frågor angående ansökningarna per telefon på numret 040 575 3626 och per e-post på adress tuula.colliander@nuori.fi. I tekniska frågor som gäller användningen av systemet kontakta det tekniska stödet per e-post på adressen HAKEMUSTUKI@DATALINK.FI.

Logga in genom att ge användarnamnet och lösenordet. När du använder systemet för första gången, registrera dig och skapa dig ett eget användarnamn och lösenord.