Dataskyddsbeskrivningar

Donationer

De uppgifter som insamlas med internetblanketten för donationer är avsedda endast för donationer som ges till Barn- och ungdomsstiftelsen.

Registeransvarig är Barn- och ungdomsstiftelsen.

Kontaktpersonen är ekonomi- och förvaltningschef Janne Halmekoski.

Registret består av uppgifter som lämnats på elektronisk väg och som används till kommunikation med givaren, om givaren önskar detta. Givarens namn är offentligt efter att tillstånd till detta getts.

Registret upprätthålls elektroniskt.

Registeruppgifterna lämnas inte ut till någon annan part.

En person som skickat sina uppgifter till registret har rätt att få kontrollera uppgifterna om sig själv, rätt att kräva att en felaktig uppgift korrigeras samt att även i övrigt åberopa de rättigheter som tryggas genom personuppgiftslagen.

Nyhetsbrev

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

1. Registeransvarig
Barn- och ungdomsstiftelsen
Georgsgatan 29 A
00100 Helsingfors

2. Person som sköter registerärenden
Kommunikationsplanerare Anne Virtanen
förnamn.efternamn(at)nuori.fi

3. Registrets namn
Barn- och ungdomsstiftelsens nyhetsbrev

4. Registrets användningsändamål
Registret används för Barn- och ungdomsstiftelsens kommunikation. Den registrerade kan förbjuda att hans eller hennes uppgifter används genom att informera den registeransvarige om detta.

5. Registrets innehåll
Registret innehåller följande uppgifter:

Namn
E-postadress
Övriga uppgifter som personen själv lämnat
6. Regelmässiga informationskällor
Registret sammanställs av Barn- och ungdomsstiftelsens kundinformationssystem, allmänt tillgängliga källor samt uppgifter som personerna själva lämnat.

7. Utlämnande av uppgifter
Den registeransvarige lämnar inte ut de registrerades personuppgifter till utomstående parter. På grund av det tekniska genomförandet av behandlingen av uppgifter kan en del uppgifter fysiskt ligga på underleverantörers servrar eller utrustning. Personuppgifter lämnas inte ut utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Skydd av registret
Registret är skyddat mot användning av utomstående. Registeruppgifterna förvaras på en tillbörligt skyddad server och kan endast användas av personer som ekonomi- och förvaltningschefen fastställt på förhand.

9. Rätt till insyn
Den registrerade har rätt att kontrollera registeruppgifter om sig själv. Begäran om kontroll ska lämnas in skriftligt per brev eller personligen hos den registeransvarige. Den registeransvarige ger den registrerade utan obefogat dröjsmål tillfälle att ta del av registeruppgifterna och lämnar vid behov uppgifterna skriftligen. Rätten till insyn är avgiftsfri då den utövas en gång om året. Begäran om kontroll ska lämnas till personen som sköter registerärenden.

10. Förbudsrätt och rättelse av felaktig uppgift
Den registrerade har rätt att när som helst avsluta beställningen av de nyhetsbrev som Barn- och ungdomsstiftelsen sänder ut och på så sätt förbjuda sändning av nyhetsbreven. I detta fall avlägsnar den registeransvarige alla personuppgifter om den registrerade från registret. Ett undantag till detta är registrering som givare och den registrerades önskemål att få information om donationsärenden.

Anmälan om avslutande kan göras med en separat blankett (eller genom att skicka anmälan per e-post eller per post till personen som sköter registerärenden).

Den registrerade har rätt att kräva att en felaktig uppgift i registret ska rättas. Begäran om rättelse ska lämnas skriftligt och den uppgift som ska rättas ska specificeras i begäran. Begäran om rättelse ska lämnas till personen som sköter registerärenden.