Dagsverkesinsamling

Sociala färdigheter för ungdomar med en nuori.fi-dagsverkesinsamling

Alla behöver hjälp någon gång. En svår livssituation kan komma överraskande eller vara under en längre tid. Starka, djupa sociala färdigheter hjälper den unga att klara sig i olika situationer och stödjer att hitta en egen väg mot ett lyckligt och balanserat vuxenliv.

Genom att delta i Nuori.fi-dagsverkesinsamlingen hjälper skoleleverna ungdomar som befinner sig i en svår livssituation i hemlandet och i utvecklande länder. Donationsmedlen används för verksamhet där de unga kan öva att hitta sina egna styrkor, utveckla sin självkänsla och agera tillsammans med andra. Utmaningarna för ungdomar i utvecklande länder kan vara olika än finländska ungdomars problem, men det gemensamma för alla ungdomar i världen är en önskan om att vara lycklig, delaktig och hitta sin plats i livet.

Ladda ned broschyren om dagsverkesinsamlingen (PDF, på finska)

Vi gör gott för ungdomarna nära och fjärran!

Anmäl dig eller fråga mer: info(at)nuori.fi

Ange i samband med anmälan:

  • Din skolas namn och adress
  • Ditt namn och dina kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)
  • Hur många elever som deltar i dagsverkesinsamlingen
  • Vilket datum ni ordnar insamlingen

Vi skickar anvisningar för att ordna insamlingen, behövligt material och en arbetsgivarblankett med anvisningar för redovisning av medlen och ett referensnummer som är specifikt för skolan.

Det är roligt och enkelt att ordna en dagsverkesinsamling!

Dagsverkesinsamlingens mål

Sociala färdigheter för ungdomar i Finland

I Finland används dagsverkesdonationerna för Barn- och ungdomsstiftelsens Stormvind-verksamhet på olika håll i Finland. Inom Stormvind-verksamheten stärks ungdomarnas självkänsla och tilltro till andra via delaktighet och aktiviteter. Ungdomarna skapar konst utifrån sina egna utgångspunkter under handledning av professionella inom konst. Verksamheten omfattar alla konstarter, bl.a. teater, seriekonst, cirkus och film. Med hjälp av konsten stärks ungdomarnas självkänsla och sociala färdigheter, de hittar sin egen identitet och får tillsammans upplevelser av gemensamma aktiviteter och framgång.

Stöd till unga i Kenya

I Kenya definierar fattigdomen större delen av de ungas liv från och med födseln. Många har ett behov av att utföra vilket arbete som helst för att trygga sin egen och sin familjs utkomst, ofta i osäkra, inofficiella och till och med farliga eller underbetalda jobb. Det är också svårt för ungdomarna att få sin röst hörd i beslutsprocessen, även om besluten berör dem själva och deras livsmiljö.

Med hjälp av dagsverkesinsamlingen stöder vi kenyanska ungdomars mål och drömmar. Tusen ungdomar får utbildning och deltar i utbildningar i företagsamhet, informationsteknik och sociala färdigheter. Ungdomarna grundar små företag och utför frivilligarbete för att påverka välfärden i sina gemenskaper. Dessutom utbildas även yrkeslärare, vilket ytterligare förbättrar nya ungdomars möjligheter att få ett människovärdigt arbete, påverka och komma framåt i livet.

Det gemensamma för alla ungdomar i världen är en önskan om att vara lycklig, delaktig och hitta sin plats i livet.

Nuorifi1300x500ryhma2mv

Insamlingstillstånd RA/2019/1158. Gäller 1.1.2020-31.12.2021 inom hela Finland med undantag för Åland. Beviljat av Polisstyrelsen 19.12.2019.