Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten säätiön säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö – Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Lasten ja nuorten säätiö vahvistaa nuorten sosiaalista hyvinvointia tukien nuorten elämäntaitoja ja osallisuutta. Säätiö toimii Suomessa ja kansainvälisesti. Toiminta edistää globaalia ymmärrystä ja sen lähtökohtana ovat nuoret ja heidän tarpeensa erityisesti elämän vaikeissa tilanteissa.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi säätiö edistää ja toteuttaa sellaista nuoria tukevaaja nuorten kanssa tehtävää toimintaa, joka täyttää säätiön hallituksen asettamat kriteerit. Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja kerätä varoja sekä myöntää apurahoja.

3 § Pääoma

Säätiön peruspääoma on 25228,19 euroa. Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Varainhoitoon kuuluu säätiön toimintaan käytettävien varojen hoitamisen lisäksi säätiön sijoitustoiminta.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

4 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) yhdeksään (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenet voidaan valita toimikaudelle uudestaan kaksi kertaa. Erovuorossa voi olla kerralla alle puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus täydentää itseään tarpeen mukaan. Hallitus valitsee jäsenet nimitysvaliokuntaan, joka tuo hallitukselle esityksen sekä hallituksen, että neuvottelukunnan jäsenistä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä esittää puheenjohtajalle hallituksen koollekutsumista nimetyn asian käsittelemistä varten. Hallituksen on kokoonnuttava vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Kutsu hallituksen kokoukseen on tapahduttava todistettavasti vähintään 7 päivää ja enintään 30 päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa hallitus voidaan kutsua digitaaliseen kokoukseen yhden vuorokauden varoitusajalla. Digitaalinen kokous on auki 1–2 päivää sopimuksen mukaan.

Hallitus päättää säätiön toiminnasta, sen taloudesta ja avustusten jaosta. Hallituksessa on oltava edustettuna nuorisotyön asiantuntemusta, yhteiskunnallista tietämystä ja taloudellista asiantuntemusta. Hallituksen kokoonpanossa on pyrittävä siihen, että se heijastaa yhteiskunnan moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta ja että vähintään yhden jäsenen on edustettava Suomen toista virallista kieliryhmää. Hallituksen jäsenistä vähintään yhden on oltava alle 25-vuotias.

5 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen marraskuussa sekä muutoinkin, jos hallituksen puheenjohtaja tai vähintään kaksi hallituksen jäsentä pitää sitä tarpeellisena.

6 § Hallituksen vuosikokous ja syyskokous

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös;
  2. esitetään tilintarkastuskertomus;
  3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta;
  4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Säätiön hallituksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi;
  2. valitaan nimitysvaliokunnan esityksen pohjalta hallituksen jäsenet, joiden toimikausi on seuraavat kaksi kalenterivuotta;
  3. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi ei valita tilintarkastusyhteisöä, valitaan myös varatilintarkastaja
  4. valitaan nimitysvaliokunnan esityksen pohjalta neuvottelukunnan jäsenet, joiden toimikausi on seuraavat kaksi kalenterivuotta;
  5. mikäli hallitus on asettanut asiantuntijaraadin, valitaan asiantuntijaraadin jäsenet, joiden toimikausi on seuraava kalenterivuosi, ja
  6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § Kokouskutsu

Kutsu hallituksen kokoukseen on tapahduttava todistettavasti vähintään seitsemää (7) päivää ja enintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Kiireellisissä tapauksissa noudatetaan sääntöjenpykälää 4.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset.

Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu hallituksen jäsen.

8 § Edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen jäsen tai hallituksen siihen oikeuttama henkilö.

9 § Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä, joka ei liity normaaliin hallitustyöskentelyyn, voidaan maksaa, jos säätiön hallitus niin päättää.

10 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa säätiön viestinnästä ja maineenhallinnasta.

11 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta kuluneelta tilikaudelta on annettava huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomustoukokuun kuluessa.

12 § Ilmoitukset rekisteriviranomaiselle

Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus rekisteröitäviksi rekisteriviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Muista muutoksista on ilmoitettava rekisteriviranomaisella säätiölain edellyttämällä tavalla.

13 § Säätiön neuvottelukunta

Neuvottelukuntaan kuuluu viidestä (5) kolmeenkymmeneen (30) jäsentä, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenet voidaan valita uudestaan. Hallitus nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan. Neuvottelukunta toimii säätiön neuvoa-antavana luottamuselimenä ja sen jäsenet edustavat eri yhteiskunnallisia tahoja. Neuvottelukunnan erityisenä tehtävänä on tukea säätiön varainhankintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Neuvottelukunta saa vuosittain raportin säätiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa, toukokuun loppuun mennessä, neuvottelukunnan puheenjohtajan kutsusta.

14 § Asiantuntijaraati

Asiantuntijaraatiin kuuluu viidestä (5) kolmeenkymmeneen (30) jäsentä, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenet voidaan valita uudestaan. Hallitus nimeää raadin puheenjohtajan. Asiantuntijaraati toimii asiantuntijaryhmänä, joka vahvistaa ja tuo esiin säätiön asiantuntijuutta sekä osallistuu toiminnan kehittämiseen.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä kannattaa muutosta. Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.

16 § Säätiön purkaminen

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisessa. Mikäli säätiö puretaan, säätiön varat käytetään säätiön tarkoituksen mukaisesti.

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat tuoreimmat kuulumisemme suoraan sähköpostiisi.

ToimintaSäätiöArtikkelit ja julkaisut
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Henkilökunnan yhteystiedot
LaskutustiedotTietosuojaselosteSaavutettavuusseloste

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö