Julkaistu: 26.11.2018

IDEAVIRTA INTUITIIVISEN AJATTELUN OPETTAJANA

– Opitaan samalla puhumisen ja sanomisen rohkeutta.

Vieraskynä: Johanna Arho-Forsblom, Lions Quest -kouluttaja

Ajatteleminen jaetaan usein rationaaliseen ja intuitiiviseen ajatteluun. Ne eivät ole toistensa kilpailijoita vaan niiden yhteistyötä tarvitaan etenkin tulevaisuuden yhteiskunnassa. Koulumaailmassa on pitkään keskitytty vain rationaalisen ajattelun harjoitteluun. Kuitenkin arkielämän tilanteissa tarvitaan intuitiivista ajattelua, kun tehdään nopeita päätöksiä eikä ehditä punnita kunkin toimintavaihtoehdon myönteisiä ja kielteisiä seurauksia.

Rationaalista ajattelua harjoittelemme Quest-ohjelmassa arviointikeskusteluilla sekä Quest-tuokioiden päätöksentekoharjoituksissa tai pohtimalla erilaisten ratkaisujen seurauksia, omia ja toisten tunteita ja niihin vaikuttamista sekä hyvinvointioppimisessa. Emme saisi kuitenkaan antaa rationaalisen ajattelun rajoittaa itseämme.

Asta Raami on intuitiivisen ajattelun tutkija. Hänen mukaansa intuitio on ihmisen luontainen ja ensisijainen tapa ajatella ja se käsittelee sekunnin murto-osissa valtavan määrän informaatiota kun taas päättely, tiedon analysointi ja jäsentely seuraavat vasta viiveellä. Raamin mukaan päättelyn ja intuition yhdistämisestä syntyy ylivertaista tietoa. *

Inhimilliset perusarvot ja niiden tiedostaminen ovat edellytys sille, että intuitiivinen ajattelu ohjaa nopeissa päätöstilanteissa tekemään myönteisiä ratkaisuja. Elämisentaitoja-ohjelman arvokeskustelut luovat pohjaa intuitiiviselle ajattelulle, samoin kuin ilmapiirin rakentaminen turvalliseksi ja lasten sekä nuorten itsensä tekemät sopimukset kunnioittavan ryhmän luomiseksi. Leikit auttavat luomaan hyväksyvää ilmapiiriä sekä heittäytymään. Tämä taas vapauttaa mielet intuitiiviselle ajattelulle. Metodina intuitiota harjoitellaan ennen kaikkea ideavirtojen avulla.

Myös uusi opetussuunnitelma nostaa esiin intuitiivisen ajattelun tärkeyden ”Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti – päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä.” (Opetussuunnitelman perusteet 2014).

Raamin mukaan hyvä lähtöasetelma virittyä intuitiolle on kiitollinen, rauhallinen olotila. Silloin mikään tunne ei vedä tai työnnä kohti tiettyä päätöstä. ”Esimerkiksi ärtynyt tunnetila vinouttaa ajattelua ja intuitiota.” Tunteiden havainnointi on tärkeä osa älykästä intuitiota, kun tietoa pyritään etsimään juuri intuition kautta. Asta Raamin älykästä intuitiota voidaan harjoitella siten, että ensin havainnoidaan tunteita ja tuntemuksia sekä hyödynnetään oman kehon signaaleja ja sitten nämä jokaisen omat kokemukset kootaan yhteiseksi joukkointuitioksi. *

Ideavirta on Lions Quest -ohjelman työtapa, jossa ideoita heitellään vapaasti ja jossa on mukana Raamin kuvaamat intuition harjoitteluvaiheet. Ideavirran aikana kaikilla on lupa sanoa mielipiteensä käsillä olevasta asiasta. Keskustelua ei vielä sallita. Kaikki ideat kirjataan myöhempää tarkastelua varten sellaisenaan. Sitä voi suorittaa joko vapaassa järjestyksessä, jolloin kuka tahansa ryhmän jäsen sanoo ajatuksensa ääneen TAI vuoroideointina, jolloin ryhmän jäsenillä kiertää esine, jonka hallussa pitäminen on puheenvuoron merkki. Ideavirtaa seuraa aina keskustelu, jossa työn teettäjä ilmaisee asian, jota toivoo ideoista etsittävän.

Ideavirta tukee keskusteluntaitoja: Kun ideat ovat pöydällä kaikkien nähtävillä ja samanarvoisina keskenään, ei enää ole tunnetta siitä, että juuri minun ideani olisi päästävä näkyviin. Mikään idea ei ole oikein tai väärin, vaan jokin on asetettuun tehtävään nähden sopivin. Ideavirta tukee myös ajattelun taitoa ja rohkeutta mielipiteen ilmaisuun – Ideavirran aikana kaikki ovat tuottaneet ajatuksia omasta kokemusmaailmastaan käsin ja ovat jo sitoneet ajatuksensa kyseiseen teemaan. Kun sitten siirrytään keskusteluvaiheeseen, on helpompi havaita ja punnita uusia näkökulmia. Ennen kaikkea tämä työtapa tukee intuitiivisen ajattelun taitoja – Kun ajatuksia heitellään vapaasti, alitajunta alkaa tuottamaan niitä.

Lions Quest -peruskursseilla kasvattajat tutustuvat ajattelun opettamisen työkaluihin – mm. intuitiivisen ajattelun opettamiseen ideavirran avulla. Kaikki me olemme intuitiivisia – tämä hiljainen luovuus ja herkkyys, intuition voima, tulee vaan huomata ja opetella käyttämään sitä.

Johanna Arho-Forsblom
Lions Quest -kouluttaja

Lähteenä Lions Quest – Elämisentaitoja -teoriaoppaan lisäksi:
* Asta Raami (2016) Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. Kustantamo S&S.

Kuva on Turussa järjestetyltä partiojohtajien Lions Quest – Elämisentaidot -peruskurssilta. Lisätietoja peruskursseista: www.lionsquest.fi

 

Tämä kirjoitus on osa elämäntaitoverkoston toimijoiden blogisarjaa. Elämäntaitoverkoston tarkoitus on edistää lasten ja nuorten elämäntaitoja. Sen toimijat ovat elämäntaitojen vahvistamisen asiantuntijoita. Verkostoon kuuluvat Aseman Lapset ry, EHYT ry, Koulutus Elämään Säätiö, Lasten ja nuorten säätiö, Nuori kirkko ry, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry, Nyyti ry, Suomen mielenterveysseura, Suomen sovittelufoorumi ry / VERSO-ohjelma, Suomen Lions-liitto ry  / Elämisentaitoja – Lions Quest -koulutusohjelma ja Suomen NMKY:n Liitto.

‹ Takaisin listaukseen