Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland

Stiftelsens uppgift är att:

  • trygga och förbättra barns och ungdomars liv
  • förebygga och hjälpa innan svårigheter uppstår
  • ringa in och hitta sådana barn och unga som löper risk att marginaliseras och att inbjuda till ett ansvarstagande för dem
  • uppmuntra till, och stöda förutsättningar för ett harmoniskt och fullödigt liv

Den centrala målsättningen är ett tidigt ingripande, redan innan svårigheter
uppkommer. Stiftelsens verksamhet omfattar både inhemska och internationella aktiviteter. Inom den nationella verksamheten genomförs sedan år 2003 Zest -projektet som riktar sig till högstadieskolor. I Zest -projektet sporras ungdomarna att hitta och utveckla sina egna specialtalanger, kunskaper och färdigheter för livet. Projektets sakkunnige är Kari Uusikylä, professor i pedagogik. Zest -projektet är landsomfattande och helt unikt: hittills har Zest träffat över 180 000 unga i Finland. www.zest.fi

I Finland liksom i andra länder aktualiseras allt mer frågor kring hur mångfald och mångkulturalism kan främjas. Stiftelsen är naturligtvis - inom sin sektor barn- och ungdomsarbete - verksam också på det här området, för fördragsamhet, vidsynthet och tolerans. Genom att aktivt påverka ungas attityder och värderingar kan det på samhälleligt plan, så småningom ske en utveckling mot större öppenhet för det annorlunda, mångkulturalism och fördomsfrihet .

Som en del av detta arbete genomförs en kampanj för attitydfostran som riktar sig till alla högstadieskolor i Finland. Inom kampanjen sammanställs och distribueras ett temahäfte som fördjupar sig i frågeställningar om olikhet och annorlundaskap. Genom kampanjen nås cirka 150 000 skolelever. Det finländska samhället behöver en utvidgad, interaktiv och målinriktad diskussion kring mångfald och tolerans.

Stiftelsens internationella verksamhet omfattar utveckling och övervakning av projekt för utvecklingssamarbete, vilka finansieras av Utrikesministeriet. Dessutom koordineras medel internationellt genom projekt för företags samhällsansvar.

Suomen lasten ja nuorten säätiö - Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland grundades år 2001. Stiftelsen är en del av nätverket International Youth Foundation, som är aktivt i cirka 70 länder.

 

 

 
Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sitemap | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Telefon 09 618 21 235